Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2010 Ngày 06 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 04
09-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. 08
09-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. 09
09-07-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011. 12
09-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
19-07-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 20
29-07-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. 25
29-07-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. 26
03-08-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011. 29
03-08-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã địa bàn tỉnh Hà Nam. 32
08-07-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản. 39
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
15-07-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 41
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-07-2010 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2011. 45
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2010 Quyết định số 684/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 46
13-07-2010 Quyết định số 708/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam. 48
27-07-2010 Quyết định số 785/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam. 59
04-08-2010 Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 63
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2010 Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I và II. 65
09-07-2010 Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 66
13-07-2010 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc cho phép Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Hà Nam do EU tài trợ được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch. 67
13-07-2010 Quyết định số 712/QĐ-UBND v/v chỉ định thay thế Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 68
14-07-2010 Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. 69
15-07-2010 Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nam. 70
16-07-2010 Quyết định số 730/QĐ-UBND v/v công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 74
19-07-2010 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Nam Lý. 75
21-07-2010 Quyết định số 742/QĐ-UBND ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý”. 76
28-07-2010 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Nam. 84
29-07-2010 Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công báo. 86
29-07-2010 Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 88
05-08-2010 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư ngành y tế. 91
06-08-2010 Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 93
7,203,613 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner