Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2012 Ngày 30 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2012 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 03
19-01-2012 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 05
19-01-2012 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 07
19-01-2012 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 09
19-01-2012 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 11
19-01-2012 Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 13
19-01-2012 Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 15
19-01-2012 Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 17
19-01-2012 Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 19
19-01-2012 Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 21
19-01-2012 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 23
19-01-2012 Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 25
19-01-2012 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 27
19-01-2012 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 29
19-01-2012 Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 31
19-01-2012 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 33
19-01-2012 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 35
19-01-2012 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 37
19-01-2012 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 39
19-01-2012 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 41
19-01-2012 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 43
19-01-2012 Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 45
19-01-2012 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 47
19-01-2012 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 49
19-01-2012 Quyết định số 163/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 51
19-01-2012 Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 53
19-01-2012 Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 55
19-01-2012 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 57
7,213,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner