Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2015 Ngày 25 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở. 03
21-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 05
05-02-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính về chấp thuận đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2015 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015. 28
21-01-2015 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý phát triển Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam. 39
23-01-2015 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”. 40
29-01-2015 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc giải thể Ban Quản lý phát triển Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam. 60
13-02-2015 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 61
9,427,936 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner