Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2009 Ngày 18 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn. 03
18-03-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND v/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010). 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2009 Quyết định số 255/QĐ-UBND v/v thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 11
19-02-2009 Kế hoạch số 190/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 12
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2009 Quyết định số 192/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Tạo - Hà Nam (ITAHAN). 20
13-02-2009 Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc ban hành “Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu nhà ở bờ Đông sông Đáy, thành phố Phủ Lý”. 24
26-02-2009 Quyết định số 279/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 32
05-03-2009 Quyết định số 300/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình năm 2009. 34
05-03-2009 Quyết định số 301/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hà Nam. 36
05-03-2009 Quyết định số 302/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cơ sở đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. 38
05-03-2009 Quyết định số 303/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cơ sở đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. 42
09-03-2009 Quyết định số 310/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đền thờ Liệt sỹ và di tích lịch sử, văn hoá tỉnh Hà Nam. 46
09-03-2009 Quyết định số 311/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm lễ hội thuộc quần thể di tích lịch sử, văn hoá đền Trần Thương, tỉnh Hà Nam. 49
09-03-2009 Quyết định số 312/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện cao cấp Bình An. 52
11-03-2009 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 57
Hội đồng GDQP - AN tỉnh
23-02-2009 Quyết định số 250/QĐ-HĐGDQPAN v/v kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. 60
23-02-2009 Quyết định số 251/QĐ-HĐGDQPAN v/v thay đổi thành viên Ban Thường trực Hội đồng GDQP - AN tỉnh. 62
7,221,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner