Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2007 Ngày 10 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc đặt số hiệu hệ thống đường huyện - địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
09-04-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh. 09
Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý
29-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND v/v tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. 11
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm
28-03-2007 Quyết định số 268/2007/QĐ-UBND v/v ban hành qui chế làm việc của UBND huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2004-2009. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2007 Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc ban hành đề án bảo tồn, tôn tạo di tích Hà Nam đến năm 2010. 33
20-04-2007 Quyết định số 457/QĐ-UBND v/v ban hành đề án nâng cao chất lượng xây dựng và công nhận các danh hiệu văn hoá tỉnh Hà Nam đến năm 2010. 40
20-04-2007 Quyết định số 459/QĐ-UBND v/v ban hành đề án phổ cập giáo dục trung học tỉnh Hả Nam đến năm 2010. 49
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2007 Quyết định số 456/QĐ-UBND v/v Ban hành qui chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào " toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " tỉnh Hà Nam. 60
7,191,679 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner