Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2015 Ngày 31 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về kiểm tra, đối chiếu, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước và quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
10-03-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 34
31-03-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 55
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2015 Quyết định số 305/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 58
23-03-2015 Quyết định số 322/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 84
30-03-2015 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam. 91
9,456,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner