Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2015 Ngày 30 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. 03
23-12-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 09
24-12-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất năm 2016. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2015 Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Bò sữa tỉnh Hà Nam. 33
08-12-2015 Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hà Nam năm 2016. 34
11-12-2015 Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 43
22-12-2015 Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 48
23-12-2015 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2014. 54
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2015 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Hà Nam. 56
22-12-2015 Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. 58
30-12-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 60
9,427,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner