Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2014 Ngày 25 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 04
16-10-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 13
30-10-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao. 23
20-11-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 31
20-11-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2014 Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013. 55
29-10-2014 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 56
07-11-2014 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung “Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”. 64
10-11-2014 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn đến năm 2020. 67
12-11-2014 Quyết định số 1339/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm y tế huyện Duy Tiên với Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên thành Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên. 70
12-11-2014 Quyết định số 1340/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm y tế huyện Lý Nhân với Bệnh viện đa khoa huyện Lý Nhân thành Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. 73
12-11-2014 Quyết định số 1341/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm y tế huyện Bình Lục với Bệnh viện đa khoa huyện Bình Lục thành Trung tâm Y tế huyện Bình Lục. 76
12-11-2014 Quyết định số 1342/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm với Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. 79
13-11-2014 Quyết định số 1343/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm y tế huyện Kim Bảng với Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bảng thành Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng. 82
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý. 85
14-10-2014 Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Kim Bảng. 87
14-10-2014 Quyết định số 1099/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Liêm. 89
14-10-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên. 91
14-10-2014 Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Bình Lục. 93
21-10-2014 Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam. 95
11-11-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 96
7,416,967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner