Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2016 Ngày 01 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 03
16-08-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2016 Quyết định số 1183/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Hà Nam thành Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam. 21
12-08-2016 Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện. 22
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2016 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Hà Nam. 23
7,193,863 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner