Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2014 Ngày 29 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
31-03-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 10
01-04-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam. 11
01-04-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 16
02-04-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 23
23-04-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, ban hành kèm theo Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2014 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Phủ Lý thành Trường THPT A Phủ Lý. 32
28-02-2014 Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT C Duy Tiên thành Trường THPT C Phủ Lý. 33
01-04-2014 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu thành Trung tâm xúc tiến đầu tư; quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm xúc tiến đầu tư. 34
01-04-2014 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam. 37
03-04-2014 Quyết định số 312/QĐ-UBND về việc chuyển thôn (xóm) thành tổ dân phố thuộc các phường, thành phố Phủ Lý. 41
24-04-2014 Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh. 44
25-04-2014 Quyết định số 402/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014 - 2020. 53
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2014 Quyết định số 319/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 58
23-04-2014 Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc và Trường mầm non Hoa Hồng thành Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 65
7,356,897 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner