Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2014 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
02-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 02
02-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2013. 07
02-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2015. 09
02-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND về quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
02-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 20
02-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 81
7,386,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner