Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2018 Ngày 10 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND v/v ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
05-04-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND v/v ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
04-05-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 27
04-05-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2018. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2018 Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 47
7,181,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner