Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2014 Ngày 10 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 04
20-08-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thư viện, phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
20-08-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Hà Nam. 11
20-08-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
20-08-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
20-08-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 20
29-08-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ban hành về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
03-09-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2014 Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 34
06-09-2014 Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Nam. 37
06-09-2014 Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Nam. 38
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2014 Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A An Lão và Trường Tiểu học B An Lão thành Trường Tiểu học xã An Lão, huyện Bình Lục. 47
13-08-2014 Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Nhật Tân và Trường Tiểu học B Nhật Tân thành Trường Tiểu học xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng. 49
13-08-2014 Quyết định số 836/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Tân Sơn và Trường Tiểu học B Tân Sơn thành Trường Tiểu học xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng. 51
13-08-2014 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Đồng Hóa và Trường Tiểu học B Đồng Hóa thành Trường Tiểu học xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng. 53
13-08-2014 Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Lê Hồ và Trường Tiểu học B Lê Hồ thành Trường Tiểu học xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng. 55
13-08-2014 Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Khả Phong A và Trường Tiểu học Khả Phong B thành Trường Tiểu học xã Khả Phong, huyện Kim Bảng. 57
15-08-2014 Quyết định số 846/QĐ-UBND thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 59
15-08-2014 Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Khuyến nông thành phố Phủ Lý. 66
15-08-2014 Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Bảo vệ thực vật thành phố Phủ Lý. 68
20-08-2014 Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Chuyên Ngoại và Trường Tiểu học B Chuyên Ngoại thành Trường Tiểu học xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. 70
28-08-2014 Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Thanh Nghị và Trường Tiểu học B Thanh Nghị thành Trường Tiểu học Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 72
28-08-2014 Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Thanh Hải và Trường Tiểu học B Thanh Hải thành Trường Tiểu học Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 74
28-08-2014 Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Liêm Sơn và Trường Tiểu học B Liêm Sơn thành Trường Tiểu học Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 76
28-08-2014 Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Trung học cơ sở A Thanh Nghị và Trường Trung học cơ sở B Thanh Nghị thành Trường Trung học cơ sở Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 78
28-08-2014 Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 80
28-08-2014 Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc thành lập Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam. 81
25-08-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 83
7,366,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner