Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2020 Ngày 02 tháng 10 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 04
10-08-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND v/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 06
13-08-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 10
14-08-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. 13
28-08-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND về việc Sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý nhà nước về Giá ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 16
01-09-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 18
04-09-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 20
18-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2020 Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 24
11-08-2020 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 26
29-09-2020 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 34
29-09-2020 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 57
29-09-2020 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 86
29-09-2020 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyế của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 90
29-09-2020 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 94
29-09-2020 Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 107
29-09-2020 Quyết định số 1954/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 120
7,758,739 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner