Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2017 Ngày 31 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
21-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
28-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015, Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015, Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2017 Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. 22
28-02-2017 Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 35
23-03-2017 Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 36
10-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 50
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2017 Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Hà Nam. 53
7,372,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner