Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2019 Ngày 07 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam. 03
08-04-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND /v bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh. 08
09-04-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND việc sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. 10
18-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2019 Quyết định số 625/QĐ-UBND việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Nam. 14
18-04-2019 Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc cho phép giải thể Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam. 16
04-05-2019 Quyết định số 719/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2019 Quyết định số 656/QĐ-UBND ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và các Đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. 19
04-05-2019 Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam năm 2019. 35
7,223,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner