Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2012 Ngày 29 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. 03
12-06-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
12-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2012 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 14
01-06-2012 Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công báo - Tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 15
06-06-2012 Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2012 Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. 20
04-06-2012 Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. 22
04-06-2012 Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. 24
08-06-2012 Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 25
12-06-2012 Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc thành lập các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Ban quản lý phát triển Khu đô thị Đại học. 27
13-06-2012 Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. 28
13-06-2012 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban điều phối thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam. 30
14-06-2012 Quyết định số 775/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung thư ký Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. 32
19-06-2012 Quyết định số 815/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xây dựng toàn diện lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới". 33
27-06-2012 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam năm 2011 theo Bộ chỉ số ban hành theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN. 49
27-06-2012 Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo. 51
27-06-2012 Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Xây dựng. 56
7,219,618 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner