Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 01 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-02-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc thành lập trạm thu phí cầu Bồng Lạng, cầu Khả Phong. 03
06-04-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Hà Nam. 05
27-04-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng. 08
27-04-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch. 16
17-05-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý Chất lượng SP, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2006 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 36
19-01-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND về nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2006. 40
19-01-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND về nhiệm vụ bảo vệ ANTT năm 2006. 43
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2006 Quyết định số 140/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Hà Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 46
24-01-2006 Quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Hà Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 51
9,459,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner