Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2008 Ngày 25 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 03
23-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2009. 07
23-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 08
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
23-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. 24
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
24-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 26
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-07-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2008 Quyết định số 905/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Sao - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 34
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2008 Quyết định số 897/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam. 45
29-07-2008 Quyết định số 898/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Quảng cáo - Dịch vụ phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam. 46
01-08-2008 Quyết định số 906/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH V/v công nhận hạng trung tâm dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Liêm. 48
01-08-2008 Quyết định số 907/QĐ-UBND về công nhận hạng trường đối với Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. 49
05-08-2008 Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 50
05-08-2008 Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Bình Lục đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 51
05-08-2008 Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Duy Tiên đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 52
05-08-2008 Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Kim Bảng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 53
05-08-2008 Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Lý Nhân đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 54
05-08-2008 Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Thanh Liêm đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 55
05-08-2008 Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc công nhận lại các trường Tiểu học của thành phố Phủ Lý đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 56
7,191,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner