Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2011 Ngày 22 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 03
15-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2012. 07
15-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2010. 16
15-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
15-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). 79
15-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung qui định tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách của địa phương. 81
15-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 84
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập. 86
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2012. 91
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2010. 92
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-12-2011 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2012. 94
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2011 Quyết định số 1603/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ Toàn cầu tài trợ tỉnh Hà Nam. 96
21-12-2011 Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp đối với các chức danh của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam. 98
22-12-2011 Quyết định số 1663/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. 99
9,431,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner