Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2012 Ngày 30 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2012 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 03
19-01-2012 Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 05
19-01-2012 Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 07
19-01-2012 Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 09
19-01-2012 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 11
19-01-2012 Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 13
19-01-2012 Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 15
19-01-2012 Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 17
19-01-2012 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 19
19-01-2012 Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 21
19-01-2012 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 23
19-01-2012 Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 25
19-01-2012 Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 27
19-01-2012 Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 29
19-01-2012 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 31
19-01-2012 Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 33
19-01-2012 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 35
19-01-2012 Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 37
19-01-2012 Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 39
19-01-2012 Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 41
19-01-2012 Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 43
19-01-2012 Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 45
19-01-2012 Quyết định số 217/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 47
19-01-2012 Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 49
19-01-2012 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 51
19-01-2012 Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 53
20-01-2012 Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 55
20-01-2012 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 57
7,219,677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner