Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2012 Ngày 30 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2012 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 03
18-01-2012 Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 05
18-01-2012 Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 07
18-01-2012 Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 09
18-01-2012 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 11
18-01-2012 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 13
18-01-2012 Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 15
18-01-2012 Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 17
18-01-2012 Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 19
18-01-2012 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 21
18-01-2012 Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 23
18-01-2012 Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 25
18-01-2012 Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 27
18-01-2012 Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 29
18-01-2012 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 31
18-01-2012 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 33
18-01-2012 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 35
18-01-2012 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 37
18-01-2012 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 39
18-01-2012 Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 41
18-01-2012 Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 43
19-01-2012 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 45
19-01-2012 Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 47
19-01-2012 Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 49
19-01-2012 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 51
19-01-2012 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 53
19-01-2012 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 55
19-01-2012 Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 57
7,219,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner