Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 10 xuất bản ngày 30-06-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-05-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã. (từ trang 03 đến trang 17)
09-06-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 22)
22-06-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định thủ tục hành chính. (từ trang 23 đến trang 25)
29-06-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 27)
29-06-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn và Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (trang 28)
30-06-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (trang 29)
24-05-2017 Quyết định số 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 37)
05-06-2017 Quyết định số 825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ tài chính thành Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính. (trang 38)
12-06-2017 Quyết định số 868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 39 đến trang 47)
7,382,910 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner