Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 03 xuất bản ngày 06-05-2021: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-04-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 11)
22-04-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 12 đến trang 14)
27-04-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 16)
29-04-2021 Quyết định số 10/2021/8QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ‘‘Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam’’. (từ trang 17 đến trang 27)
05-04-2021 Quyết định số 563/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 47)
05-04-2021 Quyết định số 564/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 50)
12-04-2021 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. (từ trang 51 đến trang 56)
12-04-2021 Quyết định số 595/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. (từ trang 57 đến trang 88)
20-04-2021 Quyết định số 629/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh Hà Nam. (từ trang 89 đến trang 90)
9,432,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner