Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 04 xuất bản ngày 18-03-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-03-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn. (từ trang 03 đến trang 08)
18-03-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010). (từ trang 09 đến trang 10)
23-02-2009 Quyết định số 255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. (trang 11)
19-02-2009 Kế hoạch số 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 12 đến trang 19)
06-02-2009 Quyết định số 192/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Tạo - Hà Nam (ITAHAN). (từ trang 20 đến trang 23)
13-02-2009 Quyết định số 210/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu nhà ở bờ Đông sông Đáy, thành phố Phủ Lý”. (từ trang 24 đến trang 31)
26-02-2009 Quyết định số 279/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. (từ trang 32 đến trang 33)
05-03-2009 Quyết định số 300/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình năm 2009. (từ trang 34 đến trang 35)
05-03-2009 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hà Nam. (từ trang 36 đến trang 37)
05-03-2009 Quyết định số 302/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cơ sở đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 41)
05-03-2009 Quyết định số 303/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cơ sở đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 42 đến trang 45)
09-03-2009 Quyết định số 310/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đền thờ Liệt sỹ và di tích lịch sử, văn hoá tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 48)
09-03-2009 Quyết định số 311/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm lễ hội thuộc quần thể di tích lịch sử, văn hoá đền Trần Thương, tỉnh Hà Nam. (từ trang 49 đến trang 51)
09-03-2009 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện cao cấp Bình An. (từ trang 52 đến trang 56)
11-03-2009 Quyết định số 329/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam. (từ trang 57 đến trang 59)
23-02-2009 Quyết định số 250/QĐ-HĐGDQPAN của Hội đồng GDQP - AN tỉnh v/v kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. (từ trang 60 đến trang 61)
23-02-2009 Quyết định số 251/QĐ-HĐGDQPAN của Hội đồng GDQP - AN tỉnh v/v thay đổi thành viên Ban Thường trực Hội đồng GDQP - AN tỉnh. (trang 62)
7,677,238 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner