Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 01-08-2017: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. (từ trang 03 đến trang 08)
19-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 09 đến trang 52)
19-07-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 54)
19-07-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 56)
19-07-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 57 đến trang 61)
19-07-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 62 đến trang 63)
19-07-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 64 đến trang 65)
19-07-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 66 đến trang 67)
19-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018. (từ trang 68 đến trang 70)
19-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 71 đến trang 72)
19-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 73 đến trang 74)
19-07-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. (từ trang 75 đến trang 80)
19-07-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017. (từ trang 81 đến trang 84)
19-07-2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Duy Tiên đạt tiêu chí đô thị loại IV. (từ trang 85 đến trang 86)
7,679,304 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner