Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 29-09-2017: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-08-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 13)
25-08-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 17)
31-08-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 21)
01-09-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 22)
15-09-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 28)
22-09-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 49)
22-09-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 50 đến trang 60)
26-09-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 61 đến trang 62)
21-08-2017 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 63 đến trang 74)
23-08-2017 Quyết định số 1343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam. (từ trang 75 đến trang 76)
30-08-2017 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và tàn tật huyện Kim Bảng và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và dạy nghề cho người tàn tật huyện Bình Lục vào Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 77 đến trang 80)
30-08-2017 Quyết định số 1371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Kim Bảng. (từ trang 81 đến trang 83)
30-08-2017 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Bình Lục. (từ trang 84 đến trang 86)
18-09-2017 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban giải phóng mặt bằng huyện Duy Tiên thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Duy Tiên. (từ trang 87 đến trang 89)
18-09-2017 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Lý Nhân. (từ trang 90 đến trang 92)
18-09-2017 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Thanh Liêm. (từ trang 93 đến trang 95)
12-09-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 96 đến trang 98)
22-09-2017 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (trang 99)
7,708,632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner