Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Giới thiệu website Công báo Lịch sử Công báo Việt Nam Hệ thống website Công báo  

Hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, việc thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật của tỉnh Hà Nam là một yêu cầu cần thiết.

Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Hà Nam có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Chức năng: Đăng tải các văn bản được quy định tại Điều 86 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiệm vụ:

- Cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu; đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Phục vụ công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chức năng theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cấu trúc: Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Hà Nam gồm 05 mục:

- Mục Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.

- Mục Văn bản chờ đăng Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền vừa mới ban hành, đang trong thời gian chờ biên tập, chuẩn bị đăng trong các số Công báo sắp tới.

- Mục Văn bản quy phạm pháp luật: đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1945 đến nay.

- Mục Văn bản theo lĩnh vực: liệt kê và sắp xếp các văn bản đăng Công báo theo các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội...

- Mục Văn bản hết hiệu lực.

Nội dung: Văn bản đăng trên Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Hà Nam gồm các loại sau:

- Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành.

- Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật.

- Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành.

- Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo.

- Văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. (Việc đăng những văn bản này do cơ quan ban hành quyết định).

Cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Hà Nam là Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản trị là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi tới:

Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: số 90, đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351.3852610

Fax: 0351.3854707;

                Email: congbaoubnd@hanam.gov.vn

9,441,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner