Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2018 Ngày 20 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2017 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
29-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2018 Quyết định số 140/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Tiên. 15
17-01-2018 Quyết định số 141/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý. 19
17-01-2018 Quyết định số 142/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục. 23
17-01-2018 Quyết định số 143/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm. 27
17-01-2018 Quyết định số 144/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng. 31
17-01-2018 Quyết định số 145/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân. 35
18-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 39
18-01-2018 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam. 46