Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2018 Ngày 07 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam. 03
30-11-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2018 Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 18
28-11-2018 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 36
28-11-2018 Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 83