Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2018 Ngày 28 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 03
30-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 16
20-04-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 29
05-02-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 36
26-04-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2018 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Giải phóng mặt bằng vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý. 42