Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2019 Ngày 20 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-02-2019 Quyết định số 1/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019. 15
07-03-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2019 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức thành phố Phủ Lý. 24
22-01-2019 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc cho phép sáp nhập Hội Châm cứu tỉnh Hà Nam vào Hội Đông y tỉnh Hà Nam. 25
04-03-2019 Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018. 26
06-03-2019 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Duy Tiên. 119