Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2019 Ngày 30 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
20-12-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 12
20-12-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND v/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 106
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2019 Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 110
10-12-2019 Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 116