Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2019 Ngày 15 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
10-10-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2019 Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 31
16-09-2019 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 37
01-10-2019 Quyết định số 2044/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. 52
01-10-2019 Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. 60