Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 109 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
22-09-2017 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
22-09-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22-09-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
18-09-2017 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban giải phóng mặt bằng huyện Duy Tiên thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Duy Tiên.
18-09-2017 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Lý Nhân.
18-09-2017 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Thanh Liêm.
15-09-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12-09-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
01-09-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
31-08-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
30-08-2017 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và tàn tật huyện Kim Bảng và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và dạy nghề cho người tàn tật huyện Bình Lục vào Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
30-08-2017 Quyết định số 1371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Kim Bảng.
30-08-2017 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Bình Lục.
25-08-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
23-08-2017 Quyết định số 1343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam.
21-08-2017 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020.
18-08-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
18-08-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
17-08-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
3,057,213 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner