Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 10 xuất bản ngày 26-10-2010: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 08)
12-10-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 09 đến trang 17)
07-10-2010 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý. (từ trang 18 đến trang 19)
12-10-2010 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 20 đến trang 37)
14-10-2010 Quyết định số 1136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 40)
19-10-2010 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Công nghệ thông tin. (trang 41)
25-10-2010 Quyết định số 1162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. (từ trang 42 đến trang 48)
25-10-2010 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Hà Nam. (từ trang 49 đến trang 51)
29-09-2010 Quyết định số 1054/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 52 đến trang 53)
30-09-2010 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Hà Nam. (từ trang 54 đến trang 55)
04-10-2010 Quyết định số 1067/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên. (từ trang 56 đến trang 57)
04-10-2010 Quyết định số 1068/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi. (từ trang 58 đến trang 60)
19-10-2010 Quyết định số 1147/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Hà Nam. (trang 61)
19-10-2010 Quyết định số 1148/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hà Nam thành Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hà Nam. (trang 62)
20-10-2010 Quyết định số 1151/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ giám sát điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. (từ trang 63 đến trang 64)
22-10-2010 Quyết định số 1158/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ chuẩn bị dự án ODA quản lý ô nhiễm công nghiệp tại các KCN thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy tỉnh Hà Nam. (trang 65)
25-10-2010 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. (từ trang 66 đến trang 67)
3,935,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner