Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 09 xuất bản ngày 30-07-2009: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 04 đến trang 07)
15-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 12)
15-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. (từ trang 13 đến trang 14)
15-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình Trường THPT bán công Nam Cao (huyện Lý Nhân) và Trường THPT bán công Duy Tiên (huyện Duy Tiên) sang trường THPT công lập. (từ trang 15 đến trang 16)
21-07-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. (từ trang 17 đến trang 23)
27-07-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. (từ trang 24 đến trang 25)
20-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 26 đến trang 29)
17-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 30 đến trang 35)
17-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về việc phê chuẩn Đề án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cống rãnh thoát nước thải ở thôn xóm trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 - 2010. (từ trang 36 đến trang 37)
16-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 38 đến trang 40)
15-07-2009 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2010. (trang 41)
15-07-2009 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. (trang 42)
10-07-2009 Quyết định số 796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 43 đến trang 45)
29-06-2009 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Thanh Liêm I (Liêm Cần - Thanh Bình). (từ trang 46 đến trang 51)
29-06-2009 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 52)
30-06-2009 Quyết định số 737/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở sinh viên tập trung khu vực Tây Nam thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 55)
01-07-2009 Quyết định số 744/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Hà Nam. (trang 56)
03-07-2009 Quyết định số 753/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nước sạch Đồng Tâm - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. (từ trang 57 đến trang 60)
09-07-2009 Quyết định số 794/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các chức danh Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 61)
09-07-2009 Quyết định số 795/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v chỉ định Tổ trưởng Tổ thẩm định dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. (trang 62)
13-07-2009 Quyết định số 798/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng. (từ trang 63 đến trang 64)
15-07-2009 Quyết định số 815/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam. (từ trang 65 đến trang 66)
17-07-2009 Quyết định số 818/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình Trường trung học phổ thông bán công Duy Tiên (huyện Duy Tiên) sang Trường trung học phổ thông công lập. (từ trang 67 đến trang 68)
17-07-2009 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình Trường trung học phổ thông bán công Nam Cao (huyện Lý Nhân) sang Trường trung học phổ thông công lập. (từ trang 69 đến trang 70)
21-07-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Hà Nam. (từ trang 71 đến trang 72)
3,722,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner