Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 13 xuất bản ngày 08-07-2011: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-07-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 12)
03-06-2011 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ về việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 23)
28-06-2011 Quyết định số 785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập 3 tổ công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới. (từ trang 24 đến trang 25)
02-06-2011 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN năm 2011; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ III và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ IV năm 2011. (từ trang 26 đến trang 28)
15-06-2011 Quyết định số 673/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 29)
16-06-2011 Quyết định số 687/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 33)
16-06-2011 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Hoa Tiên. (trang 34)
21-06-2011 Quyết định số 705/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu tỉnh Hà Nam. (từ trang 35 đến trang 36)
24-06-2011 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 37)
24-06-2011 Quyết định số 727/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 38)
24-06-2011 Quyết định số 728/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 39)
24-06-2011 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 40)
24-06-2011 Quyết định số 730/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 41)
24-06-2011 Quyết định số 731/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 42)
24-06-2011 Quyết định số 732/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 43)
24-06-2011 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 44)
24-06-2011 Quyết định số 734/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 45)
24-06-2011 Quyết định số 735/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 46)
24-06-2011 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 47)
24-06-2011 Quyết định số 737/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 48)
24-06-2011 Quyết định số 738/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 49)
24-06-2011 Quyết định số 739/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 50)
27-06-2011 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa HDI. (trang 51)
27-06-2011 Quyết định số 750/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chức danh Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa HDI. (trang 52)
27-06-2011 Quyết định số 761/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 53)
27-06-2011 Quyết định số 762/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 54)
27-06-2011 Quyết định số 763/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 55)
27-06-2011 Quyết định số 764/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 56)
27-06-2011 Quyết định số 765/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 57)
27-06-2011 Quyết định số 766/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 58)
27-06-2011 Quyết định số 767/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 59)
27-06-2011 Quyết định số 768/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 60)
27-06-2011 Quyết định số 769/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 61)
30-06-2011 Quyết định số 793/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam. (từ trang 62 đến trang 63)
30-06-2011 Quyết định số 795/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 64)
30-06-2011 Quyết định số 796/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 65)
30-06-2011 Quyết định số 797/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 66)
30-06-2011 Quyết định số 798/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 67)
30-06-2011 Quyết định số 799/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 68)
3,708,865 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner