Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 25-11-2014: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. (từ trang 04 đến trang 12)
16-10-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. (từ trang 13 đến trang 22)
30-10-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao. (từ trang 23 đến trang 30)
20-11-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 42)
20-11-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. (từ trang 43 đến trang 54)
16-10-2014 Quyết định số 1131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013. (trang 55)
29-10-2014 Quyết định số 1256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 56 đến trang 63)
07-11-2014 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung “Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”. (từ trang 64 đến trang 66)
10-11-2014 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn đến năm 2020. (từ trang 67 đến trang 69)
12-11-2014 Quyết định số 1339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Duy Tiên với Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên thành Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên. (từ trang 70 đến trang 72)
12-11-2014 Quyết định số 1340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Lý Nhân với Bệnh viện đa khoa huyện Lý Nhân thành Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. (từ trang 73 đến trang 75)
12-11-2014 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Bình Lục với Bệnh viện đa khoa huyện Bình Lục thành Trung tâm Y tế huyện Bình Lục. (từ trang 76 đến trang 78)
12-11-2014 Quyết định số 1342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm với Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. (từ trang 79 đến trang 81)
13-11-2014 Quyết định số 1343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Kim Bảng với Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bảng thành Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng. (từ trang 82 đến trang 84)
14-10-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý. (từ trang 85 đến trang 86)
14-10-2014 Quyết định số 1098/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Kim Bảng. (từ trang 87 đến trang 88)
14-10-2014 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Liêm. (từ trang 89 đến trang 90)
14-10-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên. (từ trang 91 đến trang 92)
14-10-2014 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Bình Lục. (từ trang 93 đến trang 94)
21-10-2014 Quyết định số 1181/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam. (trang 95)
11-11-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 96 đến trang 98)
3,722,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner