Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 02-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-02-2015 Quyết định số 233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 
05-02-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính về chấp thuận đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
29-01-2015 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc giải thể Ban Quản lý phát triển Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam. 
23-01-2015 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”. 
21-01-2015 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban Quản lý phát triển Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam. 
21-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 
06-01-2015 Quyết định số 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015. 
06-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,714,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner